เกี่ยวกับสาขาวิชา

วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาคหกรรมศาสตร์และประยุกต์องค์ความรู้กับการปฎิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ ในด้านอาชีพครูและคหกรรมศาสตร์

3.มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในอาชีพครู

4.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

5.มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ