หลักสูตรการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Home Economics Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) ครุศาสตร์บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Education (Home Economics Education)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ค.บ. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Ed. (Home Economics Education)

จำนวนหน่วยกิต รูปแบบ และประเภทของหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร ประเภทของหลักสูตร
165  หน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาไทย

แผนการรับนักศึกษา

ปีละ 60 คน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูคหกรรมศาสตร์ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. นักวิชาการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ประกอบอาชีพอิสระ